Kính mời quý cổ đông tải mẫu sơ yếu lý lịch (2020) theo đường link dưới đây SƠ YẾU LÝ…
Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG…