Tin tức - Sự kiện

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (THÔNG QUA THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN)

Jan 07 2021 2990 Thông tin đến cổ đông Admin

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN (VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNH)  

Quan hệ cổ đông

Lịch sử phát triển

THÔNG BÁO TỚI CỔ ĐÔNG

Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư xây dựng …

Sep 19, 2022 241 Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết …

Dec 30, 2021 260 Báo cáo tài chính

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng …

Nov 01, 2021 360 Đại hội cổ đông

Giấy mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thư…

Oct 19, 2021 17867 Đại hội cổ đông

Điều chỉnh Nội dung báo cáo của HĐQT Côn…

Oct 18, 2021 284 Đại hội cổ đông

Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh thời …

Oct 18, 2021 278 Đại hội cổ đông

Biên bản họp HĐQT về việc tạm hoãn phiên…

May 24, 2021 546 Đại hội cổ đông

Tài liệu họp Đại hội cổ đông năm 2021

May 17, 2021 599 Đại hội cổ đông

Giấy mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thư…

May 06, 2021 59199 Đại hội cổ đông

Danh sách cổ đông tính đến thời điểm ngà…

May 06, 2021 747850 Đại hội cổ đông

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông…

Apr 12, 2021 2912 Đại hội cổ đông

Quyết định của Hội đồng quản trị về việc…

Apr 12, 2021 143750 Đại hội cổ đông

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (THÔNG Q…

Jan 07, 2021 2990 Thông tin đến cổ đông

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Dec 04, 2020 8522 Thông tin đến cổ đông

Về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên …

Nov 03, 2020 743 Tin tức - Sự kiện

Thông báo v/v hoàn thiện danh sách cổ đô…

Sep 03, 2020 4257 Thông tin đến cổ đông