Tin tức - Sự kiện

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (THÔNG QUA THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN)

Jan 07 2021 3719 Thông tin đến cổ đông Admin

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN (VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNH)  

Quan hệ cổ đông

Lịch sử phát triển

THÔNG BÁO TỚI CỔ ĐÔNG

Thông báo v.v chốt DS cổ đông và Ban hàn…

May 22, 2023 32 Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết …

Mar 24, 2023 172 Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết …

Mar 24, 2023 161 Báo cáo tài chính

Chụp ảnh lưu niệm ra mắt Ban chấp hành C…

Dec 16, 2022 335 Tin tức - Sự kiện

Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư…

Dec 16, 2022 320 Tin tức - Sự kiện

Biên bản họp và nghị quyết Đại hội cổ đô…

Dec 15, 2022 381 Đại hội cổ đông

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ ph…

Dec 15, 2022 347 Quan hệ cổ đông

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên…

Dec 15, 2022 334 Đại hội cổ đông

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông…

Dec 15, 2022 361 Đại hội cổ đông

Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư xây dựng …

Sep 19, 2022 626 Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết …

Dec 30, 2021 537 Báo cáo tài chính

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng …

Nov 01, 2021 643 Đại hội cổ đông

Giấy mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thư…

Oct 19, 2021 20453 Đại hội cổ đông

Điều chỉnh Nội dung báo cáo của HĐQT Côn…

Oct 18, 2021 624 Đại hội cổ đông

Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh thời …

Oct 18, 2021 554 Đại hội cổ đông

Biên bản họp HĐQT về việc tạm hoãn phiên…

May 24, 2021 799 Đại hội cổ đông