Tin tức - Sự kiện

Quyết định về việc Giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện Hợp đồng thi công xây dựng công trình. Gói thầu s…

Jul 05 2023 882 Thông tin đến cổ đông Admin

Quyết định v.v Giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện Hợp đồng thi công xây dựng công trình. Gói thầu số 11 - Dự án: Cải tạo MLCN và chống...

Quan hệ cổ đông

Lịch sử phát triển

THÔNG BÁO TỚI CỔ ĐÔNG

Quyết định về việc Giao nhiệm vụ tổ chức…

Jul 05, 2023 882 Thông tin đến cổ đông

Nghị quyết Phiên họp HĐQT quý II/2023. N…

Jul 05, 2023 1073 Thông tin đến cổ đông

Nghị quyết về việc ký kết Hợp đồng kinh …

Jul 05, 2023 1085 Thông tin đến cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng …

Jul 03, 2023 1129 Đại hội cổ đông

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông th…

Jun 29, 2023 1142 Đại hội cổ đông

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường…

Jun 13, 2023 1255 Đại hội cổ đông

Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngà…

Jun 09, 2023 1117 Đại hội cổ đông

Giấy mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thư…

Jun 09, 2023 1314 Đại hội cổ đông

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường…

Jun 09, 2023 1083 Quan hệ cổ đông

Thông báo v.v chốt DS cổ đông và Ban hàn…

May 22, 2023 1160 Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết …

Mar 24, 2023 1457 Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết …

Mar 24, 2023 1447 Báo cáo tài chính

Chụp ảnh lưu niệm ra mắt Ban chấp hành C…

Dec 16, 2022 1623 Tin tức - Sự kiện

Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư…

Dec 16, 2022 1576 Tin tức - Sự kiện

Biên bản họp và nghị quyết Đại hội cổ đô…

Dec 15, 2022 1686 Đại hội cổ đông

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ ph…

Dec 15, 2022 1632 Quan hệ cổ đông