Tin tức - Sự kiện

Thư cảm ơn

Apr 15 2024 1076 Sự kiện công ty Admin

Thư cảm ơn Kỷ niệm 30 năm thành lập Xí nghiệp Xây lắp (1994-2024) tiền thân của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Nước sạch Hà...

Quan hệ cổ đông

Lịch sử phát triển

THÔNG BÁO TỚI CỔ ĐÔNG

Giấy mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thư…

May 30, 2024 195 Đại hội cổ đông

Nghị quyết HĐQT về việc Ban hành các tài…

May 28, 2024 313 Đại hội cổ đông

Danh sách cổ đông chốt đến thời điểm 27/…

May 28, 2024 224 Đại hội cổ đông

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Thô…

May 22, 2024 254 Đại hội cổ đông

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông…

May 14, 2024 515 Đại hội cổ đông

Thư cảm ơn

Apr 15, 2024 1076 Sự kiện công ty

Kế hoạch Tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành…

Apr 01, 2024 1212 Sự kiện công ty

Nghị quyết V.v Tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm…

Apr 01, 2024 1377 Sự kiện công ty

Quyết định về việc Giao nhiệm vụ tổ chức…

Jul 05, 2023 2089 Thông tin đến cổ đông

Nghị quyết Phiên họp HĐQT quý II/2023. N…

Jul 05, 2023 2358 Thông tin đến cổ đông

Nghị quyết về việc ký kết Hợp đồng kinh …

Jul 05, 2023 2896 Thông tin đến cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng …

Jul 03, 2023 3159 Đại hội cổ đông

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông th…

Jun 29, 2023 2678 Đại hội cổ đông

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường…

Jun 13, 2023 3013 Đại hội cổ đông

Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngà…

Jun 09, 2023 2764 Đại hội cổ đông

Giấy mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thư…

Jun 09, 2023 3037 Đại hội cổ đông