Tin tức - Sự kiện

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN (VỀ VIỆC…
TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN DỰ THẢO HỢP ĐỒNG
Về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCOM
https://drive.google.com/file/d/1tyy-_9b85t3d_iWqmmJ6sgIuYiEchHe2/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/13I4FqEkOyyXNFatWEB9uaUflK4tktoxN/view?usp=sharing
Bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Nước sạch Hà Nội - Nguyễn…
Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng Nước sạch Hà Nội -…
Nghị quyết HĐQT v/v Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư…