1. Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. 2. Nghị quyết Đại hội cổ đông thường…
1.Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. 2. Giấy mời dự họp Đại hội cổ…
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông năm 2022.
Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Nước sạch Hà Nội (Sửa đổi lần thứ…
1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ…
Giấy mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.