Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Quyết định của Hội đồng quản trị về việc triệu tập và thành lập ban tổ chức Đại hội đồng…
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (file tải về) Nghị quyết Đại hội đồng cổ…
Danh sách cổ đông tính đến thời điểm 25/06/2020.
Biên bản họp và Nghị quyết HĐQT V/v Ban hành các Tài liệu sử dụng tại Đại hội đồng cổ…
Kính mời quý cổ đông tải về theo đường link dưới đây: Quyet dinh ve viec trieu tap va thanh…