Điều chỉnh Nội dung: 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng mục tiêu SXKD năm…
Nghị quyết HĐQT v/v điều chỉnh thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021.
1. Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc tạm hoãn phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường…
1. Chương trình Đại hội cổ đông năm 2021 (File tải về) 2. Quy chế Đại hội (File tải về)…
Giấy mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Danh sách cổ đông chốt ngày 04/05/2021