THÔNG BÁO : Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Written by  Jun 09, 2020

Admin

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Nước Sạch Hà Nội là một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo… và trách nhiệm của các cổ đông và cán bộ công nhân viên, cùng sự hợp tác giúp đỡ của quý vị

Website: hiicom.vn