Quyết định về việc Giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện Hợp đồng thi công xây dựng công trình. Gói thầu số 11 - Dự án: Cải tạo MLCN và chống TTTT khu vực Ô19 Hoàng Mai.

Written by  Jul 05, 2023
Admin

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Nước Sạch Hà Nội là một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo… và trách nhiệm của các cổ đông và cán bộ công nhân viên, cùng sự hợp tác giúp đỡ của quý vị

Website: hiicom.vn