Thông báo v.v chốt DS cổ đông và Ban hành các Tài liệu sử dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Written by  May 22, 2023
Last modified on Thursday, 25 May 2023 03:57
Admin

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Nước Sạch Hà Nội là một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo… và trách nhiệm của các cổ đông và cán bộ công nhân viên, cùng sự hợp tác giúp đỡ của quý vị

Website: hiicom.vn