Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12 năm 2018, 2019, 2020 đã được kiểm toán.

Written by  Dec 30, 2021
Last modified on Tuesday, 04 January 2022 09:23
Admin

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Nước Sạch Hà Nội là một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo… và trách nhiệm của các cổ đông và cán bộ công nhân viên, cùng sự hợp tác giúp đỡ của quý vị

Website: hiicom.vn