Biên bản họp HĐQT về việc tạm hoãn phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty hạ tầng Nước sạch Hà Nội ngày 29/05/2021.

Written by  May 24, 2021
Last modified on Monday, 24 May 2021 05:49
Admin

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Nước Sạch Hà Nội là một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo… và trách nhiệm của các cổ đông và cán bộ công nhân viên, cùng sự hợp tác giúp đỡ của quý vị

Website: hiicom.vn