Tài liệu họp Đại hội cổ đông năm 2021

Written by  May 17, 2021

1. Chương trình Đại hội cổ đông năm 2021 (File tải về)

2. Quy chế Đại hội (File tải về)

3. Báo cáo tình hình thực hiện Điều lệ Công ty (File tải về)

4. Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020. (File tải về)

5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020. (File tải về)

6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020. (File tải về)

7. Tờ trình đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. (File tải về)

8. Tờ trình quyết toán thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. (File tải về)

9. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT xem xét và ký kết các HĐKT có giá trị xây lắp lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính của năm 2020. (File tải về)

10. TTr về việc giao nhiệm vụ cho HĐQT tiến hành sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định luật DN 2020.(File tải về)

11. Tờ trình về việc giao nhiệm vụ HĐQT xây dựng quy chế về quản trị của Công ty.(File tải về)

 

 

Last modified on Monday, 01 November 2021 11:20
Admin

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Nước Sạch Hà Nội là một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo… và trách nhiệm của các cổ đông và cán bộ công nhân viên, cùng sự hợp tác giúp đỡ của quý vị

Website: hiicom.vn