Đơn ứng cử và đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Written by  Jun 24, 2020
Admin

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Nước Sạch Hà Nội là một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo… và trách nhiệm của các cổ đông và cán bộ công nhân viên, cùng sự hợp tác giúp đỡ của quý vị

Website: hiicom.vn