Tin tức - Sự kiện

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty hạ tầng Nước sạch Hà Nội về việc Phê duyệt tổ chức xin ý kiến c…

Jul 19 2024 48 Thông tin đến cổ đông Admin

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty về việc Phê duyệt tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Quan hệ cổ đông

Lịch sử phát triển

THÔNG BÁO TỚI CỔ ĐÔNG

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty hạ …

Jul 19, 2024 48 Thông tin đến cổ đông

Thông báo về việc chốt Danh sách cổ đông…

Jul 19, 2024 52 Thông tin đến cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng …

Jun 26, 2024 449 Đại hội cổ đông

Báo cáo Tài chính năm 2023 - Công ty cổ …

Jun 25, 2024 344 Báo cáo tài chính

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường…

Jun 18, 2024 401 Đại hội cổ đông

Giấy mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thư…

May 30, 2024 944 Đại hội cổ đông

Nghị quyết HĐQT về việc Ban hành các tài…

May 28, 2024 672 Đại hội cổ đông

Danh sách cổ đông chốt đến thời điểm 27/…

May 28, 2024 712 Đại hội cổ đông

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Thô…

May 22, 2024 563 Đại hội cổ đông

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông…

May 14, 2024 1070 Đại hội cổ đông

Thư cảm ơn

Apr 15, 2024 1427 Sự kiện công ty

Kế hoạch Tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành…

Apr 01, 2024 1617 Sự kiện công ty

Nghị quyết V.v Tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm…

Apr 01, 2024 1854 Sự kiện công ty

Quyết định về việc Giao nhiệm vụ tổ chức…

Jul 05, 2023 2470 Thông tin đến cổ đông

Nghị quyết Phiên họp HĐQT quý II/2023. N…

Jul 05, 2023 2809 Thông tin đến cổ đông

Nghị quyết về việc ký kết Hợp đồng kinh …

Jul 05, 2023 3469 Thông tin đến cổ đông