Tin tức - Sự kiện

Thư cảm ơn

Apr 15 2024 105 Sự kiện công ty Admin

Thư cảm ơn Kỷ niệm 30 năm thành lập Xí nghiệp Xây lắp (1994-2024) tiền thân của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Nước sạch Hà...

Quan hệ cổ đông

Lịch sử phát triển

THÔNG BÁO TỚI CỔ ĐÔNG

Thư cảm ơn

Apr 15, 2024 105 Sự kiện công ty

Kế hoạch Tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành…

Apr 01, 2024 404 Sự kiện công ty

Nghị quyết V.v Tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm…

Apr 01, 2024 429 Sự kiện công ty

Quyết định về việc Giao nhiệm vụ tổ chức…

Jul 05, 2023 1396 Thông tin đến cổ đông

Nghị quyết Phiên họp HĐQT quý II/2023. N…

Jul 05, 2023 1685 Thông tin đến cổ đông

Nghị quyết về việc ký kết Hợp đồng kinh …

Jul 05, 2023 1591 Thông tin đến cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng …

Jul 03, 2023 1936 Đại hội cổ đông

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông th…

Jun 29, 2023 1846 Đại hội cổ đông

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường…

Jun 13, 2023 1875 Đại hội cổ đông

Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngà…

Jun 09, 2023 1625 Đại hội cổ đông

Giấy mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thư…

Jun 09, 2023 1883 Đại hội cổ đông

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường…

Jun 09, 2023 1787 Quan hệ cổ đông

Thông báo v.v chốt DS cổ đông và Ban hàn…

May 22, 2023 1834 Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết …

Mar 24, 2023 2264 Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết …

Mar 24, 2023 2230 Báo cáo tài chính

Chụp ảnh lưu niệm ra mắt Ban chấp hành C…

Dec 16, 2022 2344 Tin tức - Sự kiện