Giấy mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Danh sách cổ đông chốt ngày 04/05/2021
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Quyết định của Hội đồng quản trị về việc triệu tập và thành lập ban tổ chức Đại hội đồng…
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (file tải về) Nghị quyết Đại hội đồng cổ…
Danh sách cổ đông tính đến thời điểm 25/06/2020.