Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Written by  May 31, 2022
Last modified on Tuesday, 31 May 2022 08:42
Admin

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Nước Sạch Hà Nội là một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo… và trách nhiệm của các cổ đông và cán bộ công nhân viên, cùng sự hợp tác giúp đỡ của quý vị

Website: hiicom.vn