Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Written by  May 07, 2022

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 

2. Quy chế làm việc tại Đại hội.

3. Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

5. Báo cáo tình hình thực hiện Điều lệ Công ty.

6. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2022.

7. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

8. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký kết các Hợp đồng kinh tế đối với Người có liên quan (quy định tại khoản 23 - điều 4, điểm d, khoản 2, điều 138, khoản 1, khoản 3 điều 167 Luạt Doanh nghiệp).

9.Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

10. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.

11. Tờ trình ĐHĐCĐ năm 2022 xem xét, thông qua Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Nước sạch Hà Nội (sửa đổi,bổ sung lần thứ hai).

12. Tờ trình ĐHĐCĐ năm 2022, xem xét thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Nước sạch Hà Nội.

13. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

14. Dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty hạ tầng Nước sạch Hà Nội. 

15. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hạ tầng Nước sạch Hà Nội. 

16. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 

Last modified on Wednesday, 25 May 2022 04:14
Admin

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Nước Sạch Hà Nội là một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo… và trách nhiệm của các cổ đông và cán bộ công nhân viên, cùng sự hợp tác giúp đỡ của quý vị

Website: hiicom.vn