Giấy mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Written by  May 07, 2022
Last modified on Tuesday, 24 May 2022 03:13
Admin

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Nước Sạch Hà Nội là một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo… và trách nhiệm của các cổ đông và cán bộ công nhân viên, cùng sự hợp tác giúp đỡ của quý vị

Website: hiicom.vn