Quyết định của Hội đồng quản trị về việc triệu tập và thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Written by  Apr 12, 2021
Admin

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Nước Sạch Hà Nội là một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo… và trách nhiệm của các cổ đông và cán bộ công nhân viên, cùng sự hợp tác giúp đỡ của quý vị

Website: hiicom.vn