Biên bản Họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Nước sạch Hà Nội (Phiên họp thứ nhất - nhiệm kỳ 2020-2025)

Written by  Jul 20, 2020

Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần ĐTXD Hạ tầng Nước sạch Hà Nội - Phiên họp thứ nhất (Nhiệm kỳ 2020-2025) (file tải về)

Admin

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Nước Sạch Hà Nội là một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo… và trách nhiệm của các cổ đông và cán bộ công nhân viên, cùng sự hợp tác giúp đỡ của quý vị

Website: hiicom.vn