Hồ sơ ứng viên đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Written by  Jul 07, 2020

Đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị: Trần Đức Trường (File tải về)

Đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị: Nguyễn Phi Hoài (File tải về)

Đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị: Nguyễn Mạnh Tuấn (File tải về)

Đề cử/ứng cử Thành viên Ban kiểm soát: Trần Thị Nguyệt Linh (File tải về)

Đề cử/ứng cử Thành viên Ban kiểm soát: Nguyễn Thị Hiên (file tải về)

Đề cử/ứng cử Thành viên Ban kiểm soát: Trần Thị Hồng Thủy (File tải về)

Last modified on Thursday, 09 July 2020 04:10
Admin

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Nước Sạch Hà Nội là một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo… và trách nhiệm của các cổ đông và cán bộ công nhân viên, cùng sự hợp tác giúp đỡ của quý vị

Website: hiicom.vn