Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Ban hành các tài liệu sử dụng tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Written by  Jul 03, 2020
Admin

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Nước Sạch Hà Nội là một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo… và trách nhiệm của các cổ đông và cán bộ công nhân viên, cùng sự hợp tác giúp đỡ của quý vị

Website: hiicom.vn