THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

Written by  Jun 29, 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do- Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng nước sạch Hà Nội

         Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng nước sạch Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng nước sạch Hà Nội:

  1. Thời gian: 08h30’ ngày 11/07/2020
  2. Địa điểm: Hội trường Công ty Nước sạch Hà Nội, 44 Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội
  3. Điều kiện tham dự Đại hội:

         Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng nước sạch Hà Nội theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 25/06/2020.

         Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền được làm bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

  1. Nội dung chính của Đại hội:

4.1.   Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng mục tiêu sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

4.2.   Báo cáo tình hình thực hiện Điều lệ Công ty.

4.3.   Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2020.

4.4.   Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

4.5.   Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện ký kết các Hợp đồng kinh tế thi công xây dựng công trình..

4.6.    Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

4.7.   Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.

4.8.   Tờ trình về việc Đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu tại trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom năm 2020.

4.9.   Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

4.10. Tờ trình về việc phê duyệt phương án tăng vốn Điều lệ

4.11.  Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

  • Thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử
  • Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử;

4.12. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội thảo luận và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.

  1. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội

         Quý vị cổ đông vui lòng gửi: Đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền trước 16h30’ ngày 08/07/2020 tới địa chỉ : Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Nước sạch Hà Nội (phòng Tổ chức - hành chính) Số 1 Quốc Tử Giám, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 0243. 732 32 31 ;

  1. Tài liệu Đại hội:

         Kính mời quý cổ đông tải về theo đường dẫn dưới đây;

 - Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

 - Danh mục tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

 - Quy chế tổ chức đại hội.

 - Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng mục tiêu SXKD giai đoạn 2020-2025.

 - Báo cáo tình hình thực hiện Điều lệ.

 - Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2020.

 - Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán).

 - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện ký kết các hợp đồng kinh tế thi công xây dựng công trình. 

    (Hợp đồng tổng thầu Ngân Sơn ) 

 - Tờ trình thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.

 - Tờ trình về việc đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu tại trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPcom.

 - Tờ trình v/v giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2020-2025) xây dựng kế hoạch và phương án tăng vốn điều lệ.

 - Tờ trình thông qua thù lao năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

 - Tờ trình về việc danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2020-2025)

 - Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

 - Đơn ứng cử/đề cử TV HĐQT (mẫu 2020).

 - Đơn ứng cử/đề cử TV Ban kiểm soát (mẫu 2020).

 - Sơ yếu lý lịch (2020).

 - Giấy xác nhận tham dự đại hội.

 - Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ cá nhân.

 - Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (theo nhóm).

 - Phiếu đặt câu hỏi.

Thông báo thay cho Giấy mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự./.

 

 

 

Hà Nội, ngày     tháng       năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

( Đã ký ) 

                               

 

Trần Đức Trường

    

Last modified on Thursday, 09 July 2020 11:49
Admin

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Nước Sạch Hà Nội là một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo… và trách nhiệm của các cổ đông và cán bộ công nhân viên, cùng sự hợp tác giúp đỡ của quý vị

Website: hiicom.vn