Tin tức - Sự kiện

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (THÔNG QUA THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN)

Jan 07 2021 1532 Thông tin đến cổ đông Admin

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN (VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNH)  

Quan hệ cổ đông

Lịch sử phát triển

THÔNG BÁO TỚI CỔ ĐÔNG

Biên bản họp HĐQT về việc tạm hoãn phiên…

May 24, 2021 206 Đại hội cổ đông

Tài liệu họp Đại hội cổ đông năm 2021

May 17, 2021 199 Đại hội cổ đông

Giấy mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thư…

May 06, 2021 22554 Đại hội cổ đông

Danh sách cổ đông tính đến thời điểm ngà…

May 06, 2021 30652 Đại hội cổ đông

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông…

Apr 12, 2021 1289 Đại hội cổ đông

Quyết định của Hội đồng quản trị về việc…

Apr 12, 2021 43718 Đại hội cổ đông

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (THÔNG Q…

Jan 07, 2021 1532 Thông tin đến cổ đông

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Dec 04, 2020 3312 Thông tin đến cổ đông

Về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên …

Nov 03, 2020 265 Tin tức - Sự kiện

Thông báo v/v hoàn thiện danh sách cổ đô…

Sep 03, 2020 2886 Thông tin đến cổ đông

Bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư…

Jul 20, 2020 1535 Tin tức - Sự kiện

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầ…

Jul 20, 2020 8783 Tin tức - Sự kiện

Nghị quyết HĐQT v/v Bổ nhiệm chức vụ Chủ…

Jul 20, 2020 5728 Tin tức - Sự kiện

Biên bản Họp Hội đồng quản trị Công ty c…

Jul 20, 2020 4801 Tin tức - Sự kiện

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đ…

Jul 20, 2020 13178 Đại hội cổ đông

Hồ sơ ứng viên đề cử, ứng cử Thành viên …

Jul 07, 2020 2518 Tin tức - Sự kiện